Disclaimer

Copyright

Caresse Cosmetics BV bezit het auteursrecht van de inhoud van deze website. Tenzij anders vermeld, kunt u deze pagina’s raadplegen en afdrukken voor persoonlijk gebruik. U mag deze inhoud nochtans niet gebruiken, aanpassen of verdelen of afgeleid materiaal creëren voor eender welk commercieel doeleind.

Privacy
Caresse Cosmetics BV zal, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de persoonsgegevens die meegedeeld worden opslaan in zijn databanken. In de toekomst kunnen deze gegevens gebruikt worden om u te informeren over de producten en diensten van Caresse Cosmetics BV. Uw persoonlijke gegevens worden noch verkocht, noch verspreid onder derden. Bij het indrukken van de toets ‘verstuur’ voor het versturen van persoonlijke gegevens, erkent de deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op Caresse Cosmetics BV.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is slechts ter informatie en niet bedoeld als enige bron. Wij kunnen niet garanderen dat de inhoud nauwkeurig, volledig of van toepassing is op uw bijzondere omstandigheden. U zou steeds professioneel advies op individuele basis moeten inwinnen. Caresse Cosmetics BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke eis door derden voor verlies (direct, indirect of als gevolg van) dat kan voortvloeien uit afhankelijkheid van informatie van de inhoud van deze site of met betrekking tot om het even welke fout of weglating, behalve wat betreft dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze achteloosheid.
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BYRON BAY WEBSHOP

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Byron Bay webshop zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Byron Bay webshop. De Byron Bay webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de webshop dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de Byron Bay webshop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan de Byron Bay webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de Byron Bay webshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 De Byron Bay webshop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Controleer de bestelling het liefst binnen 2 werkdagen na ontvangst. Op deze manier weet u zelf of de bestelling in orde is en kunt u ons tijdig op de hoogte stellen van eventuele manco’s of klachten.
7.2 U mag binnen 14 dagen na ontvangst artikelen terugsturen (op eigen kosten) of terugbrengen. Het artikel moet in een ongebruikte, verkoopbare staat zijn en indien mogelijk in de originele verpakking teruggestuurd worden. De artikelen kunnen gestuurd worden naar: Caresse Cosmetics BV, Wagenweg 250, 2012NP Haarlem. Daarna wordt het bedrag binnen enkele werkdagen (in ieder geval binnen 2 weken) op uw rekening terug gestort. Komen alle artikelen van uw bestelling retour? Dan crediteren we ook de eventueel in rekening gebrachte verzendkosten.
7.3 In het geval van breuk of manco (aantal ontvangen stuks is minder dan op de pakbon) sturen wij u zo snel mogelijk de betreffende artikelen toe, uiteraard zonder verzendkosten. Wanneer u na het in gebruik nemen van de producten nog tegen klachten aanloopt, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Wij zullen in overleg zoeken naar een passende oplossing.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Byron Bay webshop, dan wel tussen de Byron Bay webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de Byron Bay webshop, is de Byron Bay webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Byron Bay webshop.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Byron Bay webshop in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Byron Bay webshop gehouden is tot enige schadevergoeding.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Byron Bay webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan de Byron Bay webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is de Byron Bay webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan de Byron Bay webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door de Byron Bay webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Byron Bay webshop deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Byron Bay webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Byron Bay webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 De Byron Bay webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Cart